Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

www.boatpoint.eu, e-mail info@boatpoint.eu

Wypożyczalnia sprzętu wodnego prowadzona jest przez firmę: „Kaler” Jarosław Kaleta, Pierściec,  ul. Skoczowska 11, 43-430 Skoczów, NIP 5481018707

 1. Zasady ogólne
 2. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie, w sezonie letnim tj. od maja do września,               w godzinach od 9.00 do 20.00.
 3. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego REGULAMINU i do bezwzględnego jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest w wypożyczalni, oraz na stronie internetowej.
 4. Wypożyczany sprzęt sportowy ( skuter wodny, łódź motorowa, łódź żaglowa) jest własnością firmy: „Kaler” Jarosław Kaleta, Pierściec, ul. Skoczowska 11, 43-430 Skoczów, NIP 5481018707
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie wypełnionego przez wypożyczającego formularza wypożyczenia sprzętu.
 6. Opłatę, oraz kaucję za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry (zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie boatpoint.eu) za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni, w oparciu o cennik. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.
 7. Pracownik wypożyczali może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego gdy:
 8. a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
 9. b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego

lub sprzętu sportowego.

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
 2. a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
 4. c) zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie niepogorszonym, wypożyczonego sprzętu wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
 5. d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.
 6. e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
 7. f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.
 8. g) obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej dostarczonej przez pracowników wypożyczalni.
 9. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu, na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Obsługa wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno                              u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie.
 11. Osoba dopuszczająca się zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.
 12. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU. Protokół ten jest wypełniany przez pracownika obsługi wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
 13. Postanowienia szczegółowe dotyczące wypożyczenia sprzętu pływającego
 14. Aby wypożyczyć sprzęt pływający, bezwzględnie należy spełnić następujące warunki:
 15. a) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np.: legitymacja uczniowska,

studencka, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), lub uprawnienia żeglarskie czy motorowodne, oraz wypełnić i podpisać formularz wyposażenia sprzętu,

 1. b) podpisać oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie będące pasażerami wypożyczanego sprzętu oraz oświadczenie o bezpiecznym korzystaniu ze sprzętu,
 2. c) pobrać z wypożyczalni (nieodpłatnie) kamizelki ratunkowe oraz używać ich w sposób prawidłowy, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 3. d) być osobą pełnoletnią,
 4. e) nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.
 5. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
 6. a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
 7. b) wędkowania, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,
 8. c) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,
 9. d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
 10. e) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
 11. f) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 12. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
 13. a) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej oraz przepisów ochrony przyrody.
 14. b) stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni
 15. c) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni.

Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego  regulaminu, oraz obowiązującego cennika.


Przewiń na górę